Wszystkie wpisy

Administrator Obiektu

ZA 110-6/2019

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Administratora Obiektu.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: cały etat
 3. System czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram oraz obowiązek pełnienia dyżuru domowego pod telefonem (zgodnie z harmonogramem dyżuru) wraz z przyjazdem do awarii
 4. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2­-4 Kraków
 5. Podległość służbowa: Kierownik Działu Administracyjnego

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • nadzór nad Zespołem Obsługi Technicznej;
 • obsługa i koordynowanie spraw związanych z nieruchomościami Cricoteki przy ulicy Nadwiślańskiej 2-4 oraz Siennej 7/5 w charakterze administratora nieruchomości w celu zapewnienia ich sprawnego działania i/lub funkcjonowania zgodnie w celem i przeznaczeniem wynikającym ze statutu Cricoteki, jak i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • administrowanie nieruchomościami Cricoteki w tym prowadzenie spraw związanych
  z administrowaniem obiektami i zapewnieniem infrastruktury technicznej Cricoteki;
 • prowadzenie rozliczeń opłat związanych z nieruchomościami;
 • opracowanie rocznego Planu Obsługi Technicznej. Dokonywanie okresowych przeglądów budynku CRICOTEKI wraz z instalacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie;
 • opracowanie / aktualizacja Planu kompleksowych kosztów utrzymania związanych
  z funkcjonowaniem nieruchomości i monitorowanie jego odchyleń;
 • przygotowywanie zakresu merytorycznego usług / dostaw związanych z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów, w tym uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów, koordynowanie
  i nadzór nad świadczeniem usług związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektu;
 • niezwłoczne reagowanie na zgłoszenia (i ich monitorowanie) ze strony osób / podmiotów świadczących usługi / dostawy na podstawie umów zawartych z Cricoteką związanych
  z funkcjonowaniem i/lub eksploatacją obiektów w tym z obsługą ekspozycji;
 • nadzorowanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki składnikami majątkowymi, w tym również związanymi z remontami;
 • dokonywanie odbiorów robót częściowych / ostatecznych / pogwarancyjnych w stosunku do osób / pomiotów świadczących usługi / dostawy / roboty budowlane na rzecz Cricoteki oraz prowadzenie w tym zakresie właściwej dokumentacji;
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach / usterkach i innych nieprawidłowościach związanych
  z realizacją umowy, monitorowanie usuwania ich skutków;
 • przygotowanie, organizacja i odbiór prac remontowych;
 • cykliczne przeglądy stanu technicznego obiektów, poza przeglądami wynikającymi
  z przepisów Prawa budowlanego, w tym zgłaszanie wad i usterek w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców, a następnie monitorowanie ich usuwania;
 • zarządzanie środkami trwałymi, prowadzenie elektronicznej ewidencji środków trwałych
  i wyposażenia, sporządzanie spisów;
 • koordynowanie reagowania i naprawiania usterek dotyczących wystaw, prowadzenie elektronicznego rejestru w formie ewidencji kart dostępu do pomieszczeń w budynkach Cricoteki;
 • udział w procedurach wyboru najemców w tym poprzez przygotowywanie zakresów merytorycznych / technicznych najmu, dzierżawy pomieszczeń;
 • odpowiedzialność za wypożyczanie sprzętu Cricoteki, uczestniczenie w procedurze ustalania stawek odpłatności za wynajem pomieszczeń Cricoteki;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej;
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów;
 • obsługa techniczna (w tym rozliczanie opłat za media) najemcy kawiarni znajdującej się w Cricotece
  w zakresie wynikającym z obowiązków Cricoteki jako najemcy.
 1. Wymagania:
 • wykształcenie techniczne,
 • przynajmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną;
 • biegła znajomość programu Excel.
 1. Mile widziane:
 • uprawnienia w grupie elektrycznej, cieplnej, gazowej;
 • wysokie zdolności organizacyjne i koordynacyjne;
 • duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • doświadczenie w administracji budynkiem wyposażonym w system BMS.
 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • referencje;
 • krótki opis dotychczasowego doświadczenia (wielkość budynków, rodzaj wykonywanych prac, charakter stanowiska itd),

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31 października 2019 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl ,w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku Administrator Obiektu”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 21 października 2019 r. zostaną zaproszone wybrane osoby.

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.

 

 

 

 

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu