Deklaracja dostępności

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy i ma zastosowanie do niniejszego serwisu (strony internetowej).

Data publikacji: 2024-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-09

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niewłaściwe atrybuty alt obrazów dekoracyjnych,

– częściowo niewystarczający poziom kontrastu oraz niewystarczający poziom tekstowy,

– brak określonych nazw i roli części przycisków (elementy nieobsługiwane przez czytnik ekranu),

– niepełna dostępność dodatkowych funkcjonalności strony: sklepu i newslettera.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, potrzebą udostępnienia informacji niedostępnej lub złożenia skargi prosimy o kontakt przy użyciu poniższych danych kontaktowych.

Małgorzata Kmita-Fugiel

kmita@cricoteka.pl

tel. 12 442 77 70 wew. 116

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przestrzeń Cricoteki jest dostępna dla osób o utrudnionym poruszaniu się.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wszystkich piętrach:

 • poziomie -1,
 • poziomie 0 obok sali teatralnej,
 • piętro 3 obok sali edukacyjnej,
 • piętro 4 obok kawiarni

Osobom poruszającym się na wózku dostęp do budynku najłatwiej uzyskać:

 • z placu Cricoteki, na który można wjechać po niewielkiej rampie od strony Kładki Bernatka (obok schodów prowadzących do głównego wejścia)
 • szerszym, ale bardziej stromym podjazdem przy Starym Budynku

Przy klatce schodowej znajduje się winda prowadząca do:

 • kas i szatni (poziom -1)
 • sal wystawowych i edukacyjnych (poziom 3)
 • kawiarni (poziom 4)

Schody do głównego wejścia budynku wyposażone są w podnośnik dla wózków.
W przypadku potrzeby skorzystania z podnośnika należy skontaktować się z ochroną.

tel. 12 442 77 70 wew. 100

Osoba poruszająca się w ten sposób może uzyskać dostęp do obiektu z pomocą pracownika lub asystenta.
W recepcji istnieje możliwość wypożyczenia wózka dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dla osób z niepełnosprawnością słuchową, nasze kasy wyposażone są w pętle indukcyjne.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową mogą poruszać się w obecności psa przewodnika. W budynku znajdują się również linie prowadzące:
– od wejścia do kasy oraz w kierunku windy
– na wystawę stałą na 3 piętrze

Kontakt do koordynatorki dostępności.

Anna Rejowska

  rejowska@cricoteka.pl

tel. 505319882 lub 12 442 77 70 wew. 121

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu