Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.CRICOTEKA.PL ORAZ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Użytkowniku serwisu i sklepu internetowego https://cricoteka.pl,

Polityka Prywatności („Polityka”), którą teraz czytasz, zawiera informacje o tym, które Twoje dane osobowe są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z nich i w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Udostępnione nam dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie skrótowo zwanego RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
ze zm.). W tym celu przygotowaliśmy i stosujemy tę Politykę.

 

Postanowienia Polityki staraliśmy się opracować w jasny i przystępny sposób, zwracamy się więc do Ciebie bezpośrednio, a określeniami „Użytkownik serwisu” i „Administrator Danych Osobowych” posługujemy się, wyłącznie, gdy jest to niezbędne.

 

 1. Informacje ogólne

Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub RODO, Dz. Urz. UE z dnia
  05.2016 r. L/119/1),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).

 

Podmiot odpowiedzialny – Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu i sklepu internetowego https://cricoteka.pl jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie w dniu 12 lipca 1999 pod numerem RIK 9/99, REGON: 000870706, NIP: 675-10-00-601 (dalej skrótowo także: CRICOTEKA). Dyrektorem CRICOTEKI, uprawnionym do jej reprezentacji, jest Natalia Zarzecka.

W CRICOTECE powołano INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD), którego funkcję pełni Aleksandra Hudyma.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie – pod adresem działalności CRICOTEKI: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków.
 • telefonicznie pod numerami telefonów: (12) 442 77 70 oraz 606 381 325 (Aleksandra Hudyma– IOD)
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@cricoteka.pl

 

W jaki sposób zabezpieczamy transmisję danych?

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych i chcemy zapewnić ich bezpieczną wymianę za pośrednictwem Internetu. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania klienta w serwisie internetowym https://cricoteka.pl. W związku z tym używamy m.in. bezpiecznego protokołu korzystania ze stron internetowych (HTTPS) oraz certyfikatu zapewniającego poufność danych przekazywanych przez Internet (SSL), a także przechowujemy dane osobowe na zabezpieczonych serwerach. Ponadto nasza strona internetowa i inne narzędzia informatyczne są zabezpieczane poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

 

Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie informacji takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, NIP), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W szczególności więc do danych osobowych należą imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL.

Wszystkie informacje, których podanie będzie niezbędne w celu utworzenia i późniejszego korzystania z Konta Użytkownika w serwisie https://cricoteka.pl na potrzeby dokonania zakupu biletów, jak również w celu dokonania transakcji (zakupu) publikacji w sklepie internetowym, w tym bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika, stanowią Twoje dane osobowe, które podlegają ochronie, zgodnie z przepisami wyżej wymienionych aktów prawnych.

 

 1. Konto Użytkownika

Jeśli dokonując zakupu biletów zarejestrujesz się na naszej stronie przy użyciu funkcji „ZAREJESTRUJ SIĘ”, założymy dla Ciebie Konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych u nas podstawowych danych klienta. Na Koncie Użytkownika będziesz mógł obserwować zamówienia przez siebie złożone, znajdujące się trakcie realizacji oraz ostatnio zrealizowane.

W ramach Konta Użytkownika możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi (np. dokonywać ich zmiany).

 1. Rejestracja i tworzenie Konta Użytkownika
 2. Podczas rejestracji w celu utworzenia Konta Użytkownika niezbędne będzie podanie przez Ciebie następujących danych osobowych:
 • adresu e-mail,
 • firmy, pod którą prowadzisz działalność gospodarczą,
 • adresu działalności,
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – opcjonalnie, jeśli w polu „uwagi” umieścisz prośbę o wystawienie faktury VAT.
 1. Ukończenie procesu rejestracji będzie możliwe, gdy potwierdzisz, że zapoznałeś się z tą Polityką.
 2. Adres rozliczeniowy (dane do faktury) i adres dostawy wymagane będą również w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym (możesz także zapisać je na swoim Koncie Użytkownika po dokonaniu rejestracji).
 3. W celu realizacji zamówienia potrzebne nam będą: prawidłowe imię
  i nazwisko, prawidłowe dane adresowe miejsca dostawy oraz dane dotyczące sposobu płatności.
 4. Twój e-mail jest nam potrzebny w celu komunikacji z Tobą, przede wszystkim, abyśmy mogli potwierdzić wpłynięcie Twojego zamówienia i jego wysłanie. Ponadto Twój adres e-mail wykorzystujemy do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy logujesz się na swoim Koncie Użytkownika.

 

 1. Transakcja bez tworzenia Konta Użytkownika

W sklepie internetowym możesz dokonać transakcji zakupu publikacji bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika. W takim przypadku niezbędne będzie podanie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • opcjonalnie: pełnej firmy (nazwy) prowadzonej działalności gospodarczej,
 • opcjonalnie: adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opcjonalnie: Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
 • adres e-mail,
 • adres miejsca dostawy,
 • numeru telefonu komórkowego (niezbędny w sytuacjach, gdy sposób dostawy wymaga ustalenia godziny dostawy)

 

W przypadku zamówień składnych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wskazany powyżej zakres danych zostanie ograniczony do imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu miejsca dostawy i numeru telefonu komórkowego.

 

 1. Dane osobowe, które zbieramy w związku z obowiązującym sposobem płatności

Cenę za zamówione towary (bilety lub publikacje) możesz zapłacić w formie przelewu bankowego na rachunek CRICOTEKI. W związku z tym udostępniona zostanie dodatkowo dana osobowa obejmująca numer rachunku bankowego oraz bank, z którego przelew został zrealizowany na konto bankowe CRICOTEKI.

 

 1. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W każdym przypadku swoje dane udostępniasz nam dobrowolnie. Ich udostępnienie jest jednak niezbędne do zarejestrowania się w serwisie, zrealizowania transakcji i dostarczenia złożonego przez Ciebie zamówienia (a więc do zawarcia i wykonania umowy). Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, z udzielonych zgód lub z naszych uzasadnionych interesów prawnych (przy czym również w tym przypadku wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w granicach uprawnień przewidzianych przez prawo).

Informujemy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. a) realizacji złożonego zamówienia za pośrednictwem systemu zakupu biletów lub w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. b) wysyłki newslettera (w przypadku zapisu na newsletter)  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CRICOTEKI (art.6 lit. f RODO).;
 3. c) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na CRICOTECE wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
  o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CRICOTEKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes CRICOTEKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. f) rozpatrzenia i realizacji prawa rękojmi oraz przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. g) organizacyjnych (w przypadku założenia konta), do prowadzenia konta na portalu: //http:https://cricoteka.pl – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art.6 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również profilowania.

Czy osoba niepełnoletnia może udzielić zgody na przetwarzanie jej danych osobowych?

Tak, jednak wyłącznie po ukończeniu przez nią 13. roku życia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13. rok życia uzyskują ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą samodzielnie dokonywać czynności, w tym zawierać umowy, które należą do czynności powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

W przypadku osób, które nie osiągnęły tego wieku, a także osób, które ukończyły 13. rok życia, ale są całkowicie ubezwłasnowolnione, oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych może zostać złożone wyłącznie przez osobę, pod której władzą rodzicielską pozostają lub przez ich opiekuna prawnego.

W procesie rejestracji Konta Użytkownika oraz w procesie transakcji bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika udostępniamy w związku z tym odpowiednią informację, której elementem jest złożenie oświadczenia o tym, że Użytkownik ukończył 13. rok życia i nie jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Komu i w jakich celach przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane są przez nas osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, bank) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe przekazujemy także podmiotowi zajmującemu się hostingiem (utrzymaniem) strony internetowej, podmiotowi zajmującemu się techniczną obsługą sklepu i prowadzącemu działania SEO (pozycjonowanie stron), z którymi współpracujemy, a także podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi marketingowe oraz świadczącym na naszą rzecz pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w przypadkach konieczności dochodzenia naszych roszczeń lub obrony naszych praw na drodze prawnej. Przekazane i uzyskane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania (zobowiązania wynikającego, z umowy, którą z nami zawarli).

Ponadto Twoje dane osobowe przekazane mogą zostać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem ich przekazania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów z którym współpracujemy i przekazujemy dane osobowe:

 • Pawłowi Simce prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą visualnet.pl z siedzibą w Zabrzu, kod pocztowy 41-808 ul. Wyszyńskiego 19, NIP 648-248-96-80, w celu świadczenia usług hostingu i wsparcia technicznego systemu internetowej sprzedaży biletów,
 • Poczcie Polskiej S. A., z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13 (Poczta Polska S. A. Centrum Obsługi Finansowej, ul. Prokocimska 6, 30-949 Kraków) – na potrzeby usług pocztowych i usług kurierskich Pocztex,
 • DHL Parcel Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Osmańskiej 2, 02 – 823 Warszawa, NIP 9512417713 – na potrzeby usług kurierskich,
 • Radcy Prawnemu Krzysztofowi Wilkowi, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Krzysztof Wilk, Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 KrakówNIP: 6772233351 – na potrzeby obsługi prawnej.
 • Starowicz Hudyma Radcowie Prawni s.c., Pędzichów 13/2, 31-152 Kraków, NIP: 6762567961 – na potrzeby usług doradczych w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy wykorzystujemy dane osobowe do celów reklamy i marketingu?

Tak. Oprócz przetwarzania danych w ramach obsługi zakupu dane wykorzystujemy także do następujących celów:

 1. aby stale optymalizować zakupy w ramach przyjaznej dla klienta i zindywidualizowanej oferty;
 2. abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z zamówieniami oraz określonymi produktami i akcjami marketingowymi;
 3. abyśmy mogli polecać Ci produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

Wykorzystujemy do tego celu uzyskane informacje, na przykład potwierdzenie odbioru
i przeczytania wiadomości e-mail, informacje o posiadanym przez klienta urządzeniu końcowym, połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, dacie i czasie wizyty na stronie lub obejrzanych produktach, a także informacje, jakie uzyskamy od Ciebie (łącznie z informacjami przekazanymi automatycznie lub wygenerowanymi). Dodatkowo korzystamy także z historii zamówień.

Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamy i marketingu jest prawnie uzasadnionym interesem CRICOTEKI.

W każdej chwili możesz jednak sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamy i marketingu bezpośredniego w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztówWystarczy, że wyślesz do nas w formie wiadomości elektronicznej na adres: iodo@cricoteka.pl oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów reklamowych (o treści np. „Niniejszym sprzeciwiam się przetwarzaniu przez CRICOTEKĘ moich danych osobowych dla celów reklamowych”).

 

Newsletter

Newsletter przesyłamy wyłącznie do Użytkowników, którzy zadeklarowali, że chcą skorzystać z tej usługi, dokonując zapisu poprzez podanie swojego adresu e-mail i przesłanie do nas zamówienia na usługę newsletter przy użyciu funkcji „WYŚLIJ”. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Użytkownika adres e-mail. Potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów świadczenia usługi newsletter. Oczywiście udostępnienie adresu email oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwiał nam będzie dokonywanie jego wysyłki.

Jeżeli po aktywowaniu usługi newsletter będziesz chciał z niego zrezygnować, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Do tego celu wystarczy wysłać oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie newslettera (np. o treści „Niniejszym cofam udzieloną zgodę na przesyłanie mi przez CRICOTEKĘ newslettera”).

 

Czy wykorzystujemy tzw. ciasteczka (pliki cookies)?

Tak, stosujemy tzw. ciasteczka (pliki cookies). Użytkownik może jednak zablokować stosowanie ciasteczek (o czym szerzej piszemy niżej). W takim przypadku nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczka to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem.

Informacje, które są w ten sposób gromadzimy, dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki), języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

– ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez Użytkownika,

– ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych (urządzeniu) Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika. Kiedy przeglądarka Użytkownika ponownie połączy się z naszą stroną internetową, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji w „Pomoc” w menu swojej przeglądarki internetowej.

Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować naszą stronę internetową i naszą ofertę pod kątem preferencji Użytkownika. Ułatwia to korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych Użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Pliki cookies stosowane w serwisie https://cricoteka.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

W naszym serwsie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych naszego serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; zastosowanie plików cookies pozwala w szczególności na odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, aby dostosowana była ona do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk, które pomagają nam przeanalizować i zrozumieć sposób korzystania użytkowników serwisu ze stron internetowych, dzięki czemu możemy ulepszać strukturę naszego serwisu internetowego i jego zawartość;

 

Z jakich ciasteczek korzystamy w naszym serwisie ?

Serwis https://cricoteka.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów mediów społecznościowych (np. przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).
  5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.

Większość używanych przez nas plików cookies jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Przykładowo ciasteczka sesyjne wykorzystywane są, aby oferować Użytkownikowi funkcję koszyka na wielu stronach serwisu. Ponadto stosujemy także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane.

Jakie dane są zapisywane w ciasteczkach?

W ciasteczkach stosowanych przez https://cricoteka.pl zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które oferowane przez nas produkty Użytkownik oglądał.

Na podstawie technologii plików cookies na stronie internetowej https://cricoteka.pl gromadzone są dane
w celu optymalizacji naszej reklamy oraz całej oferty sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane do zidentyfikowania Użytkownika, lecz służą jedynie do pseudonimizowanej analizy sposobu korzystania ze strony. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać Użytkownikowi reklamę i/lub specjalne oferty i usługi, których treść opiera się na informacjach uzyskanych na podstawie analizy informacji wybieranych przez Użytkownika (np. poprzez kliknięcie myszą). Naszym celem jest bowiem opracowanie możliwie najatrakcyjniejszej oferty prezentowanej na stronie internetowej, a także prezentowanie reklamy o treści odpowiadającej obszarom zainteresowań Użytkowników.

 

Jak można zablokować zapisywanie ciasteczek?

W przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika dostępne są ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. W ten sposób można wyłączyć funkcję zapisywania ciasteczek na przyszłość.

Z reguły na pasku menu przeglądarki internetowej poprzez funkcję pomocy można uzyskać informacje na temat wyłączenia nowych oraz usunięcia zapisanych już ciasteczek.

Wtyczka (plug-in) SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM):

Nasza strona https://cricoteka.pl zawiera wtyczki (tzw. plug-in) do następujących serwisów społecznościowych:

 • Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),
 • Twitter (Twitter, Inc. Attn: Privacy Policy Inquiry1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103),
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland),
 • Spotify (Spotify AB Regeringsgatan 19 SE-111 53 Stockholm Sweden
  Reg no: 556703-7485office@spotify.com),
 • Pinterest (brak danych na stronie serwisu).

Wtyczki serwisów społecznościowych oznaczone są na naszej stronie logo danego serwisu (odpowiednio Facebook, Twitter, Instagram, Spotify lub Pinterst), powszechnie znanym użytkownikom tego serwisu społecznościowego. Za pośrednictwem tej wtyczki (po „kliknięciu” w nią), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze Facebooka, Twittera, Instagrama, Spotify lub Pinteresta. Ten usługodawca może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś stronę internetową https://cricoteka.pl ze swojego adresu IP. Dany serwis społecznościowy zarejestruje informację o wizycie, nawet jeśli nie jesteś w chwili korzystania z wtyczki zalogowany w tym serwisie (z reguły są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP). Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) zostanie przez Twoją przeglądarkę przesłana bezpośrednio do serwera serwisu i będzie tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu społecznościowego, to usługodawca (administrator serwisu) będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w tym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki w serwisie np. przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij” w serwisie Facebook w przypadku postów zamieszczonych w tym serwisie przez CRICOTEKĘ, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zachowana.

Dodatkowo informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i będą widoczne dla osób, którym udostępniasz swój profil w tym serwisie.

Prosimy, abyś pamiętał, że wyżej wskazane serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o danych, które gromadzą i sposobie ich wykorzystania. Informacje o celach i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez serwisy społecznościowe, jak również informacje o możliwości kontaktu oraz Twoich prawach w zakresie ochrony danych osobowych i możliwości dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności danego serwisu, które są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

Jeżeli nie życzysz sobie, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszych stronach, zalecamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta w tym serwisach.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do własnego serwera CRICOTEKI, na którym utrzymywana jest strona. Wszystkie zapytania skierowane do serwera zapisywane są w tzw. „logach serwera”.

Obejmują one Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkowników.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Jak długo będziemy przetwarzali dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym CRICOTEKA może być zobowiązana do wykazania i udokumentowania złożonych zamówień i/lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń majątkowych związanych ze złożeniem, wykonaniem i rozliczeniem zamówienia, w zależności od tego, który z tych terminów wystąpi później, w związku z czym przewidywany okres przechowywania Twoich danych osobowych nie powinien przekraczać sześciu lat.

Prawa Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych

Każdy Użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe CRICOTECE do przetwarzania uprawniony jest do:

 • bezpłatnego dostępu do jego danych osobowych,
 • żądania sprostowania jego danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • żądania przeniesienia jego danych osobowych do wskazanego przez żądającego podmiotu.

Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera.

Skorzystanie z powyższych uprawnień spowoduje, że CRICOTEKA nie będzie mogła danych osobowych Użytkownika przetwarzać do takich celów. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody.

Pomimo cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu CRICOTEKA uprawniona będzie jednak przetwarzać dane osobowe, przy czym wyłącznie dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków (np. podatkowych), a także do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń i w zakresie korespondującym z tymi celami.

Wszystkie powyższe uprawnienia będzie można wykonać przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną pod adres email: iodo@cricoteka.pl

Każdy, kto uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez CRICOTEKĘ odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czym jest „prawo do bycia zapomnianym”?

Zgodnie z art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym” to uprawnienie do żądania od Administratora Danych Osobowych (w tym przypadku CRICOTEKI) niezwłocznego usunięcia przetwarzanych danych osobowych osoby, która występuje z takim żądaniem.

W szczególności skorzystanie z prawa do żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora będzie uzasadnione w przypadku cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

Jeśli zgłosisz takie żądanie, co do zasady będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. CRICOTEKA będzie mogła jednak nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli okaże się to niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. podatkowego) lub w celu ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń.

Żądanie usunięcia danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres email: iodo@cricoteka.pl.

Dziękujemy!

Drogi Użytkowniku,

dziękujemy za zainteresowanie serwisem internetowym https://cricoteka.pl, skorzystanie z niego, a także za zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Mamy nadzieję, że jej treść jest dla Ciebie jasna i zrozumiała, dzięki czemu wiesz, w jakim celu i jaki zakres Twoich danych osobowych jest zbierany i przetwarzany przez CRICOTEKĘ, w jaki sposób dane te są przez nas zabezpieczane oraz jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 12 442 77 70 lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Aleksandrą Hudymą: 606 381 325.
 • elektronicznie – w formie wiadomości email wysłanej na adres: iodo@cricoteka.pl
 • listownie – pod adresem działalności: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

Postaramy się bez zbędnej zwłoki udzielić satysfakcjonujących Cię wyjaśnień i informacji.

                                                                                                                                             Natalia Zarzecka

                                                                                                                                             Dyrektor CRICOTEKI

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu