Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego https://cricoteka.pl/sklep/

§ 1. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy, działający pod adresem www.cricoteka.pl/sklep/, prowadzony jest przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka” wpisany do Rejestru Instytucji Kultury RIK 9/99 nr. NIP 675-10-00-601, nr Regon 000870706, z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 2-4;
 2. Klient – osoba składająca zamówienie w Sklepie;
 3. Towar – przedmioty oferowanie w Sklepie do sprzedaży;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, opracowany zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ 2. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.cricoteka.pl/sklep/.

 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest korzystanie z urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej.

 3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia w Sklepie.

 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sklep zwrotnego potwierdzenia przez Klienta zamówienia w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 5. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zweryfikowaniu dostępności Towarów oraz zaksięgowaniu płatności. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. Do zamówienia na wniosek Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po sprawdzeniu dostępności Towarów i przygotowaniu ich do wysyłki.

 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu aż do momentu wysyłki Towaru lub do momentu wystawienia faktury.

 9. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysyłki.

 10. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia zgodnie z § 2 ust. 7 i 8 jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@cricoteka.pl

 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 12. Opłata za wysyłkę to koszt dostawy naliczony zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej, proporcjonalnie do wagi i rozmiaru oraz koszt opakowania. Plakaty są wysyłane w oddzielnej tubie. Łączny koszt wysyłki zamówienia jest podany w “podsumowaniu zamówienia” przed ostatecznym złożeniem zamówienia

 13. Zamówienia są kompletowane w dniu zaksięgowania wpłaty na konto.

 14. Wysyłki zamówień następują natomiast w każdy czwartek tygodnia i obejmują zamówienia złożone i opłacone do dnia poprzedzającego (środy).

 15. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelewem bankowym na konto Sklepu;

  2. za pośrednictwem systemu PayPal.

§ 3 Prawo odstąpienia

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli wykonanie umowy nie polega na fizycznym wydaniu Towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia na piśmie w ww. terminie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Po odstąpieniu od umowy Sklep w terminie do 14 dni zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę obejmując koszt zakupu oraz dostawy, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu Towaru lub otrzymaniu od Klienta potwierdzenia jego odesłania. Zwrot kwoty nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.
 3. Zwrot kosztów dostawy następuje tylko do kwoty najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
 4. Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Towar odesłać do Sklepu.
 5. Klient jest zobowiązany do poniesienia we własnym zakresie kosztów zwrotnego przesłania Towaru.
 6. W przypadku zamówienia nagrań dźwiękowych lub wizualnych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku otwarcia opakowania po ich dostarczeniu .
 7. W przypadku zamówienia periodyków lub czasopism prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 8. W przypadku zamówienia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 4 Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adresem Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć kopię faktury lub rachunku z oświadczeniem o reklamacji z podaniem przyczyn reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 5. Koszty, związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 7. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisma lub wiadomości przesłanej na adres mailowy sklep@cricoteka.pl.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki T. Kantora „Cricoteka” 30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu