Wszystkie wpisy

Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę – cały etat
 • wynagrodzenie zasadnicze 6000–6500 PLN brutto
 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego. Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 1. Wymagania dotyczące wykształcenia:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 1. Mile widziane:
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w dziale księgowości
 • bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych,
 • posiadanie doświadczenia w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność, rzetelność i zdolności analitycznego myślenia,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • biegła znajomością pakietu MS Office (m.in. Excel i Word).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 • planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminową realizacją umów,
 • raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych,
 • nadzorowanie pracy działu finansowego, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
 • nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,
 • współpraca ze wszystkim działami instytucji w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania finansowego poszczególnych przedsięwzięć,
 • reprezentacja Instytucji na spotkaniach.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie/praktyka w księgowości w instytucji publicznej / kultury,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego.

5. Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20.03.2020 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko Główny Księgowy”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją, jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, którzy złożą oferty pracy.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe, uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych osoby, która udostępniła takie dane.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu