Wszystkie wpisy

Nabór do Działu Upowszechniania i Wydarzeń na stanowisko Specjalista ds. koordynacji wydarzeń.

[Kolorowe zdjęcie placu i budynku Cricoteki.]

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór do Działu Upowszechniania i Wydarzeń na stanowisko Specjalista ds. koordynacji wydarzeń.

1. Wymagania niezbędne:

 • preferowane wykształcenie wyższe (dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych stuków magisterskich) na kierunkach humanistycznych (teatrologia lub kulturoznawstwo i pokrewne) i artystycznych ;
 • doświadczenie zawodowe minimum 4 lata;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, lub doświadczenie w pracy w instytucji kultury, lub doświadczenie w branży kultury lub artystycznej;
 • doświadczenie w koordynacji wydarzeń kulturalnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2;
 • obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point), Open Office.

2. Mile widziane, dodatkowo oceniane:

 • znajomość teatru współczesnego;
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń;
 • umiejętność tworzenia umów z artystami;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • znajomość funkcjonowania instytucji publicznej, finansów publicznych, w tym podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • koordynacja i produkcja wydarzeń kulturalnych (od momentu koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy, ewaluacja procesu, rozliczenie i zamknięcie projektu); spektakli, koncertów, projekcji, wykładów, spotkań i innych wydarzeń z udziałem publiczności;
 • koordynacja pracy zespołu realizującego projekt / wydarzenie;
 • umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wydarzeń kulturalnych; opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych;
 • obsługa organizacyjna związana z najmami pomieszczeń w budynkach należących do Cricoteki; 
 • tworzenie i realizacja założeń budżetów oraz harmonogramów projektu;
 • współpraca z instytucjami wystawienniczymi, kuratorami i z artystami;
 • przygotowanie umów z artystami i asystentami artystów (przy wsparciu Kancelarii Prawnej Cricoteki);
 • koordynacja, organizacja produkcji druków, publikacji towarzyszących projektowi;
 • nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu projektu, monitorowanie odstępstw od przyjętych ustaleń;
 • przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z koordynowanymi przedsięwzięciami.

4. Warunki pracy:

Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy (praca na harmonogramie);

Wymiar etatu: cały etat;

Miejsce: siedziba Cricoteki, ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków.

5. Wymagane dokumenty formalne:

 • CV;
 • opis doświadczenia w zakresie produkcji wydarzeń – portfolio;
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (w tym językowe) – wymagane dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys /CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1781 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która została zamieszczona na stronie www lub w BIP.”

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA 30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
 • pocztą na adres korespondencyjny Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA 30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
 • e-mailem na adres: praca@cricoteka.pl z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko Specjalista ds. koordynacji wydarzeń”

w terminie do dnia 21 marca 2021 do godziny 16:00 /data wpływu/.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. Nabór ma charakter etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 15 marca do dnia 31 marca 2021 zostaną zaproszone wybrane osoby. Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone częściowo w języku angielskim.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

8. Dodatkowe informacje:

 • Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane (dotyczy Etapu I), na Etapie II – będą udzielane.
 • Organizator naboru zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator naboru zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Organizator naboru zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

9. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, którzy złożą oferty pracy.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe, uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie przekazanych danych osobowych.

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu