Sekretarka/sekretarz

ZA 110-13/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko SEKRETARKA/SEKRETARZ (umowa o pracę cały etat)

 1. Wymagania niezbędne:
 • preferowane wykształcenie wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) oraz urządzeń biurowych (m.in. skaner);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 1. Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1 rok;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu

 • obsługiwanie połączeń telefonicznych (numer główny CRICOTEKI);
 • obsługiwanie ogólnej skrzynki cricoteka@cricoteka.pl poprzez przyjmowanie / wysyłkę poczty elektronicznej, jej dystrybucję do pracowników Cricoteki, zgodnie z dekretacją Dyrektora;
 • przyjmowanie poczty, prowadzenie ewidencji, monitorowanie poczty przychodzącej i wychodzącej, dystrybucja zgodnie z dekretacją Dyrektora;
 • redagowanie pism, drukowanie, kopiowanie i kompletowanie dokumentów, ich archiwizacja zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • przyjmowanie na dzienniku podawczym dokumentów finansowych (faktury, rachunki itp.) i ich dystrybucja do odpowiednich osób / pracowników Cricoteki;
 • organizowanie wizyt gości Dyrektora polskich oraz zagranicznych w Cricotece;
 • przygotowywanie pism wychodzących z Cricoteki również w języku angielskim.

Zadania związane z organizacją pracy Dyrektora i Zastępcy Dyrektora

 • wsparcie organizacyjne spotkań;
 • organizacja podróży służbowych;
 • przygotowywanie prezentacji i wystąpień;
 • przygotowywanie notatek z zebrań z udziałem Dyrektora / Zastępcy Dyrektora;
 • prowadzenie kalendarza Dyrektora i Zastępcy Dyrektora. 

Prowadzenie rejestrów w wersjach papierowych i elektronicznych m.in.

 • obiegu pism przychodzących i wychodzących;
 • wniosków o zamówienie publiczne;
 • umów;
 • pieczątek, innych dokumentów;

Zadania związane z organizacją pracy instytucji i pracowników

 • dystrybucja do pracowników Cricoteki zarządzeń, komunikatów, pism okólnych;
 • zakup biletów (pociąg, samolot itp.) związanych z organizacją podróży służbowych;
 • aktualizacja bazy oraz wysyłanie zaproszeń kierowanych z instytucji drogą mailową i pocztą tradycyjną;
 • przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Cricoteki w oparciu o otrzymane merytoryczne materiały, pozyskanie ich, ich korekta i redakcja;
 • organizacja i obsługa posiedzeń Rady Programowej instytucji, sporządzanie sprawozdań z obrad.

Zadania związane z organizacją pracy biura

 • dbałość o porządek w biurze i pomieszczeniu socjalnym -poza usługami sprzątania;
 • kontrolowanie stanu materiałów biurowych oraz ich zamawianie;
 • dokonywanie zakupów i zaopatrywanie biura w artykuły spożywcze;
 • serwowanie poczęstunku dla gości / kontrahentów Cricoteki;
 • organizacja cateringu w czasie spotkań Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora.

  

 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 listopada 2018 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko sekretarka/sekretarz”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie;
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy;
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom;
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób;
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu