Wszystkie wpisy

Nabór na stanowisko: Specjalista/Referent ds. edukacyjnych i dostępnościowych

Budynek Cricoteki.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA/REFERENT DS. EDUKACYJNYCH I DOSTĘPNOŚCIOWYCH

 • Komórka organizacyjna CRICOTEKI: Dział Upowszechniania i Wydarzeń
 • Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty Cricoteka od początku pełniła równolegle funkcje muzeum, archiwum, galerii i ośrodka badań, jednocześnie gromadząc unikalne materiały dokumentujące działalność Teatru i jego założyciela. Cricoteka zajmuje się obecnie organizacją wystaw, spektakli, warsztatów oraz innych wydarzeń. Wydaje publikacje poświęcone sztuce i życiu Tadeusza Kantora. Cricoteka jest instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy (praca na harmonogramie)
 • Miejsce wykonywanej pracy: siedziba przy ul. Nadwiślańskiej 2-4, Kraków
 • Stałe składniki wynagrodzenia na danym stanowisku:
  1. Wynagrodzenie zasadnicze
  2. Dodatek stażowy 5–20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy
 1. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku:
 • Referent 3010–3900 zł brutto
 • Specjalista 3010–4200 zł brutto
 1. Wymagania niezbędne:
 • Referent:

wykształcenie licencjackie związane ze specyfiką zajmowanego stanowiska
staż pracy niewymagany
znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 • Specjalista:

wykształcenie wyższe magisterskie związane ze specyfiką zajmowanego stanowiska
staż pracy 4 lata
znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 1. Mile widziane:
 • znajomość życia i twórczości Tadeusza Kantora
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury na podobnym stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (m.in. Excel)
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność
 • wysokie standardy etyki zawodowej
 1. Zakres odpowiedzialności:
 • tworzenie konceptu / programu kompleksowej oferty edukacyjnej związanej z działalnością statutową instytucji przypisaną do Działu Upowszechniania i Wydarzeń CRICOTEKI, skierowanej do różnych grup odbiorców,
 • opracowywanie scenariuszy działań edukacyjnych,
 • przygotowywanie budżetu oferty edukacyjnej i jego aktualizacji,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami / instytucjami w zakresie zadań / przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych wspólnie / w partnerstwie z CRICOTEKĄ,
 • osobiste prowadzenie zajęć edukacyjnych i oprowadzanie po wystawie stałej / wystawach czasowych w CRICOTECE,
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń ze specyfiki działań edukacyjnych w CRICOTECE dla osób współpracujących z CRICOTEKĄ w charakterze prowadzących zajęcia edukacyjne i przewodników,
 • przygotowywanie merytoryczne materiałów do publikacji edukacyjnych,
 • realizacja działań związanych z dostępnością oferty edukacyjnej CRICOTEKI dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchu i wzroku, reprezentowanie instytucji w tym obszarze,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z programów zewnętrznych związanych z przydzielonymi zadaniami,
 • przygotowanie zakresu merytorycznego do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w związku z realizowanymi projektami edukacyjnymi,
 • współpraca z pracownikiem ds. obsługi zwiedzających w zakresie m.in.
  – koordynacji kalendarza zajęć edukacyjnych,

  – koordynacji pracy osób prowadzących zajęcia edukacyjne zewnętrznych edukatorów, przewodników, wolontariuszy,
  – zamawiania materiałów pomocniczych do działalności edukacyjnej,
  – przygotowania sali edukacyjnej lub innych przestrzeni do przeprowadzenia działań edukacyjnych,
  – propagowania i oferowania oferty edukacyjnej CRICOTEKI docelowym grupom odbiorców, do których kierowana jest oferta,
 • opracowywanie planów i sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań,
 • współudział w tworzeniu wewnętrznych procedur związanych z realizacją powierzonych zadań na stanowisku pracy oraz ich przestrzeganie,
 • ewaluacja działań i proponowanie ulepszeń w zakresie realizowanych zadań,
 • reprezentowanie instytucji na konferencjach, spotkaniach itp. dotyczących działalności edukacyjnej.
 1. Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę (okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas oznaczony)
 • laptop i telefon służbowy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych
 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz szkolenia
 • portfolio realizowanych działań edukacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 1. Etapy rekrutacji:

I ETAP – Weryfikacja aplikacji. Komisja powołana w ramach procedury naboru dokona pierwszej weryfikacji oraz selekcji aplikacji nadesłanych / złożonych przez kandydatów. W trakcie tego etapu dokona analizy wymaganych dokumentów, tj. CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, wykształcenie i szkolenia itd. co do zgodności z wymogami ogłoszenia o naborze. Na tym etapie odrzucone zastają aplikacje osób, które nie spełniają określonych wymagań formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze i zostaje stworzona lista osób, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania z ogłoszenia. Osoby te zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru. Liczbę osób określa Komisja.

Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna. Umożliwia zapoznanie się z kandydatem oraz weryfikację informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. To czas na zadawanie pytań o kompetencje,

a nawet na przeprowadzenie specjalistycznych testów, które ujawnią bardziej lub mniej pożądane cechy kandydata i sprawdzenie poziomu znajomości języka obcego, jeżeli był wymagany. Forma rozmowy: stacjonarne spotkanie w siedzibie CRICOTEKI / on-line.

Etap III – Wyłonienie właściwego kandydata. W wyniku Etapu II Komisja wyłania kandydata, który osiągnął najwyższą ocenę w ramach Etapu nr II i przedstawia rekomendację co do jego wyboru do zatwierdzenia Dyrektorowi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, może zostać zorganizowane spotkanie kandydata z Dyrektorem w celu prezentacji kandydata, omówienia warunków zatrudnienia. Decyzja Dyrektora co do zatrudnienia rekomendowanego kandydata stanowi podstawę do powiadomienia wybranej osoby o tym, iż jego kandydatura została oceniona najwyżej i składana jest kandydatowi oferta zatrudnienia. Na tym etapie mogą być jeszcze ustalane ostateczne warunki zatrudnienia określone w ofercie. Przyjęcie oferty przez kandydata stanowi podstawę do ogłoszenia wyniku naboru.

Etap IV – Informacja o wynikach naboru. Na tym etapie dochodzi do powiadomienia osób biorących udział w naborze o wynikach naboru w następujących formach:

1)           kandydatów zaproszonych do Etapu II i następnych etapów: mailem lub telefonicznie

2)           wszystkie osoby, które złożyły aplikacje bądź mają dostęp do ogłoszenia o naborze: poprzez opublikowanie informacji o zakończonym naborze wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata pod treścią Ogłoszenia o naborze na stronie internetowej BIP CRICOTEKI.

 1. Dodatkowe informacje:
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 1. Oświadczenia Kandydata:
 • Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia): Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 • Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w CRICOTECE i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 1. Termin składania aplikacji:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30.11.2022 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko SPECJALISTA/REFERENT DS. EDUKCYJNYCH”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu

lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w dniach 22.11¬7.12.2022 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją, jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji,

a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe, uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych ani innego zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 • W Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora IODO Pana Jakuba Starowicza: iodo@cricoteka.pl
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu