Wszystkie wpisy

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. nieruchomości/ Technik Obiektu/ Administrator Obiektu

Budynek Cricoteki.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. nieruchomości/ Technik Obiektu/ Administrator Obiektu.

Komórka organizacyjna CRICOTEKI: Dział Administracji podlegający Zastępcy Dyrektora

Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora, jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty Cricoteka od początku pełniła równolegle funkcje muzeum, archiwum, galerii i ośrodka badań, jednocześnie gromadząc unikalne materiały dokumentujące działalność Teatru i jego założyciela. Cricoteka zajmuje się obecnie organizacją wystaw, spektakli, warsztatów oraz innych wydarzeń. Wydaje publikacje poświęcone sztuce i życiu Tadeusza Kantora. Cricoteka jest Instytucją Kultury, której organizatorem jest Województwo Małopolskie.

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat
 • Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram oraz obowiązek pełnienia dyżuru domowego pod telefonem (zgodnie z harmonogramem dyżuru) wraz z przyjazdem do awarii
 • Miejsce wykonywanej pracy: siedziba przy ul. Nadwiślańskiej 2–4, Kraków
 • Stałe składniki wynagrodzenia na danym stanowisku:
  1. Wynagrodzenie zasadnicze
  2. Dodatek stażowy 5 – 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 4000,00 – 5500,00 zł brutto wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia kandydata.

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie – mile widziane wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w obsłudze technicznej budynków handlowych, biurowych, przemysłowych – min. 1 rok.
 • Znajomość obsługi technicznej oraz konserwacji instalacji i urządzeń: elektrycznych, HVAC, PPOŻ., niskoprądowych i systemów BMS;
 • Uprawnienia min. SEP Gr. I i II E, mile widziane w zakresie dozoru;
 • Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu i pracy, inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów;
 1.  Mile widziane:
 • uprawnienia w grupie elektrycznej, cieplnej, gazowej;
 • wysokie zdolności organizacyjne i koordynacyjne;
 • duży poziom samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania;
 • doświadczenie w administracji budynkiem wyposażonym w system BMS;
 • umiejętność prowadzenia spraw administracyjnych zgodnie z określonymi procedurami
  w tym znajomość prawa zamówień publicznych; doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień finansowych, księgowych, inwentaryzacji, środków trwałych, organizacji kosztów oraz budżetowania
 • umiejętność redagowania wewnętrznych aktów prawnych i właściwej interpretacji przepisów
 • umiejętność koordynowania spraw urzędowych oraz doświadczenie w kontaktach z kontrahentami
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu
 • biegła obsługa programów komputerowych (m.in. Excel)
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność
 • wysokie standardy etyki zawodowej
 1.  Zakres odpowiedzialności
 • Obsługa i koordynowanie spraw związanych z nieruchomościami Cricoteki przy ulicy Nadwiślańskiej 2-4 oraz Siennej 7/5 w charakterze administratora nieruchomości,
 • Nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne);
 • Nadzór pracy podwykonawców oraz kontrola jakości świadczonych usług;
 • Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i urządzeń, zapewnienie ich aktualności
  i kompletności (w tym Książka Obiektu Budowlanego);
 • Inicjowane dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie;
 • Rozliczanie opłat za media;
 • Nadzór nad ochroną budynku;
 • Prowadzenie procedur zakupowych;
 • Prowadzenie procedur gwarancyjnych;
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów związanych z charakterem pracy;
 • Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz nadzór w tym zakresie nad podwykonawcami.
 1. Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę (okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas oznaczony)
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pakiet świadczeń socjalnych
 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny w tym krótki opis dotychczasowego doświadczenia (wielkość budynków, rodzaj wykonywanych prac, charakter stanowiska itd),
 • referencje – mile widziane.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz szkolenia.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

 1. Etapy Rekrutacji:

I ETAPWeryfikacja aplikacji. Komisja powołana w ramach procedury naboru dokona pierwszej weryfikacji oraz selekcji aplikacji nadesłanych / złożonych przez kandydatów. W trakcie tego etapu dokona analizy wymaganych dokumentów, tj. CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i szkolenia itd. co do zgodności z wymogami ogłoszenia o naborze. Na tym etapie odrzucone zastają aplikacje osób, które nie spełniają określonych wymagań formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o naborze i zostaje stworzona lista osób, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania z ogłoszenia. Osoby te zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru. Liczbę osób określa Komisja.

Etap IIRozmowa kwalifikacyjna. Umożliwia zapoznanie się z kandydatem oraz weryfikację informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. To czas na zadawanie pytań o kompetencje, a nawet na przeprowadzenie specjalistycznych testów, które ujawnią bardziej lub mniej pożądane cechy kandydata i sprawdzenie poziomu znajomości języka obcego, jeżeli był wymagany. Forma rozmowy: stacjonarne spotkanie w siedzibie CRICOTEKI / on-line.

Etap III Wyłonienie właściwego kandydata. W wyniku Etapu II Komisja wyłania kandydata, który osiągnął najwyższą ocenę w ramach Etapu nr II i przedstawia rekomendację co do jego wyboru do zatwierdzenia Dyrektorowi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, może zostać zorganizowane spotkanie kandydata z Dyrektorem w celu prezentacji kandydata, omówienia warunków zatrudnienia. Decyzja Dyrektora co do zatrudnienia rekomendowanego kandydata stanowi podstawę do powiadomienia wybranej osoby o tym, iż jego kandydatura została oceniona najwyżej i składana jest kandydatowi oferta zatrudnienia. Na tym etapie mogą być jeszcze ustalane ostateczne warunki zatrudnienia określone w ofercie. Przyjęcie oferty przez kandydata stanowi podstawę do ogłoszenia wyniku naboru.

Etap IV Informacja o wynikach naboru. Na tym etapie dochodzi do powiadomienia osób biorących udział w naborze o wynikach naboru w następujących formach:

 • kandydatów zaproszonych do Etapu II i następnych etapów: mailem lub telefonicznie
 • wszystkie osoby, które złożyły aplikacje bądź mają dostęp do ogłoszenia o naborze: poprzez opublikowanie informacji o zakończonym naborze wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata pod treścią Ogłoszenia o naborze na stronie internetowej BIP CRICOTEKI.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
 • Organizator rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

 1. Oświadczenia Kandydata:
 • Należy wypełnić w przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia): Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 • Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji dotyczących ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w CRICOTECE i przyjmuję ją do wiadomości, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to m.in. z: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów szczególnych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

………………………………………………………………../imię i nazwisko, podpis, data/

 

 1. Termin składania aplikacji:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 listopada 2022 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko specjalista/technik Administratora Obiektu.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją, jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji,
  a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe, uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe, uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych ani innego zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 • W Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do inspektora IODO Pana Jakuba Starowicza: iodo@cricoteka.pl
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu