Wszystkie wpisy

Nabór na stanowisko specjalista ds. Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora w Dziale Zbiorów i Wystaw Muzeum Tadeusza Kantora

Zdjęcie z Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora. Na stole stoi lampa oraz maszyna do pisania. Przed stołem bujany fotel. Dookoła sztalugi.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora w Dziale Zbiorów i Wystaw Muzeum Tadeusza Kantora

 1. Forma zatrudnienia umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu
 3. Norma czasu pracy: w oparciu o harmonogram
 4. Stanowisko: specjalista ds. Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora
 5. Miejsce wykonywania pracy: Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5, Kraków

1. Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (kierunki: humanistyczne i pokrewne),
 • minimalny staż pracy 4 lata w muzeum lub innej instytucji kultury posiadającej kolekcję,
 • znajomość zagadnień związanych z ekspozycją muzealną, zbiorami, wystawami w tym planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania, a także procesu planowania i ewaluacji zadań,
 • znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM, procedur związanych z opieką nad kolekcją muzealną rekomendowanych przez NIMOZ oraz przepisów pokrewnych,
 • znajomość zarządzania projektami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B 2,
 • zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą. 

 

2. Mile widziane:

 • biegła obsługa komputera: pakiet Office (z uwzględnieniem Excel),
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących specyfikę pracy na zajmowanym stanowisku,
 • umiejętność pisania i redagowania testów,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Opieka nad zbiorami i działalność merytoryczna Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora:

 • odpowiedzialność materialna za zbiory i wyposażenie,
 • naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum,
 • wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo oraz obsługa tego programu,
 • współpraca przy nanoszeniu numerów inwentarzowych na obiekty w konsultacji z konserwatorem oraz z inwentaryzatorem,
 • stałe monitorowanie stanów zachowania obiektów oraz warunków mikroklimatycznych w miejscach ich przechowywania,
 • udział w skontrowaniu zbiorów,
 • poszukiwanie rozwiązań dla polepszenia ochrony zbiorów, remontu w Galerii-Pracowni (poszukiwanie źródeł finansowania, pisanie wniosków, realizacja, rozliczanie),
 • współpraca przy wypożyczeniach i wewnętrznym ruchu obiektów ze zbiorów znajdujących się w Galerii-Pracowni,
 • współpraca przy tworzeniu programu Galerii-Pracowni,
 • koordynowanie wystaw i wydarzeń we współpracy z kuratorami wystaw i wydarzeń,
 • współpraca przy tworzeniu Biuletynu wewnętrznego Cricoteki,
 • składanie Kierownikowi Muzeum propozycji wystaw i wydarzeń towarzyszących we współpracy z Działem Zbiorów i Wystaw oraz Działem Archiwum i Zbiorów Bibliotecznych Muzeum Tadeusza Kantora oraz z Działem Upowszechniania i Wydarzeń.

Inne zadania w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora:

 • opracowanie sprawozdań z działalności Galerii-Pracowni oraz monitorowanie założonych wskaźników,
 • budżetowanie i realizacja budżetu Galerii-Pracowni,
 • wnioskowanie o zakupy związane z funkcjonowaniem miejsca i jego wyposażeniem w konsultacji z Kierownikiem Muzeum,
 • udzielanie informacji merytorycznych na temat Galerii-Pracowni, oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie wykładów, warsztatów, raportowanie frekwencji,
 • współpraca przy prowadzeniu różnych form działalności edukacyjnej we współpracy z Działem Upowszechniania i Wydarzeń,
 • udział w inwentaryzacjach wyposażenia Galerii-Pracowni,
 • tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego,
 • sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Galerii-Pracowni,
 • sprzedaż wydawnictw Cricoteki, w tym obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

 

4. Wymagane dokumenty formalne:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20 czerwca 2021 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko specjalista ds. Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora w Dziale Zbiorów i Wystaw Muzeum Tadeusza Kantora”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 07.06.2021 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

5. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu