Wszystkie wpisy

Nabór na stanowisko adiunkt w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora 

Widok z Galerii-Pracowni przy ulicy Siennej. Kamienice, w tle kościół. Nad zachmurzone niebo.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko adiunkt w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora w Dziale Zbiorów i Wystaw Muzeum Tadeusza Kantora

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu
 3. Norma czasu pracy: w oparciu o harmonogram (obowiązkowo od poniedziałku do środy w godzinach 11-18)
 4. Stanowisko: adiunkt w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora
 5. Miejsce wykonywania pracy: Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5, Kraków
 6. Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2.500 – 3.240 zł. brutto + dodatek stażowy za wysługę lat

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów,
 • znajomość zagadnień związanych z ekspozycją muzealną, zbiorami, wystawami w tym planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania, a także procesu planowania i ewaluacji zadań,
 • znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM, procedur związanych z opieką nad kolekcją muzealną rekomendowanych przez NIMOZ oraz przepisów pokrewnych,
 • znajomość zarządzania projektami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • zainteresowanie szeroko pojętą kulturą. 

 

 1. Mile widziane:
 • staż pracy w muzeum lub innej instytucji kultury posiadającej kolekcję,
 • biegła obsługa komputera: pakiet Office (z uwzględnieniem Excel),
 • znajomość programów bazodanowych do ewidencji muzealiów,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących specyfikę pracy na zajmowanym stanowisku,
 • umiejętność pisania i redagowania testów,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Opieka nad zbiorami i działalność merytoryczna Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora:

 • odpowiedzialność materialna za zbiory i wyposażenie,
 • naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum,
 • wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo oraz obsługa tego programu,
 • współpraca przy nanoszeniu numerów inwentarzowych na obiekty w konsultacji z konserwatorem oraz z inwentaryzatorem,
 • stałe monitorowanie stanów zachowania obiektów oraz warunków mikroklimatycznych w miejscach ich przechowywania,
 • udział w skontrowaniu zbiorów,
 • poszukiwanie rozwiązań dla polepszenia ochrony zbiorów, remontu w Galerii-Pracowni (poszukiwanie źródeł finansowania, pisanie wniosków, realizacja, rozliczanie),
 • współpraca przy wypożyczeniach i wewnętrznym ruchu obiektów ze zbiorów znajdujących się w Galerii-Pracowni,
 • współpraca przy tworzeniu programu Galerii-Pracowni,
 • koordynowanie wystaw i wydarzeń we współpracy z kuratorami wystaw i wydarzeń,
 • współpraca przy tworzeniu Biuletynu wewnętrznego Cricoteki,
 • składanie Kierownikowi Muzeum propozycji wystaw i wydarzeń towarzyszących we współpracy z Działem Zbiorów i Wystaw oraz Działem Archiwum i Zbiorów Bibliotecznych Muzeum Tadeusza Kantora oraz z Działem Upowszechniania i Wydarzeń.

Inne zadania w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora:

 • opracowanie sprawozdań z działalności Galerii-Pracowni oraz monitorowanie założonych wskaźników,
 • budżetowanie i realizacja budżetu Galerii-Pracowni,
 • wnioskowanie o zakupy związane z funkcjonowaniem miejsca i jego wyposażeniem w konsultacji z Kierownikiem Muzeum,
 • udzielanie informacji merytorycznych na temat Galerii-Pracowni, oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie wykładów, warsztatów, raportowanie frekwencji,
 • współpraca przy prowadzeniu różnych form działalności edukacyjnej we współpracy z Działem Upowszechniania i Wydarzeń,
 • udział w inwentaryzacjach wyposażenia Galerii-Pracowni,
 • tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego,
 • sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Galerii-Pracowni,
 • sprzedaż wydawnictw Cricoteki, w tym obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

 

 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.08.2022 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko adiunkt w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora w Muzeum Tadeusza Kantora”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.

 

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu