Kierownik Muzeum Tadeusza Kantora

ZA 110-6/2018

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Muzeum Tadeusza Kantora.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat 
 3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
 4. Miejsce wykonywanej pracy: ul. Nadwiślańska 2­­­-4 Kraków

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe kierunki: historia sztuki, wiedza o teatrze, muzealnictwo; zarządzanie kulturą;
 2. min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku
 3. znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania i procedur obowiązujących w muzeach w tym dotyczących polityki zarządzania zbiorami: dokumentacji i opracowania, udostępniania zbiorów oraz opieki nad zbiorami;
 4. umiejętność planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania, a także ewaluacji zadań;
 5. umiejętność pracy w zespole, kierowania i organizacji pracy zespołu
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 1. znajomość twórczości Tadeusza Kantora;
 2. znajomość drugiego języka obcego;
 3. doświadczenie w kontaktach z artystami i instytucjami kultury, w tym muzeami i galeriami sztuki;
 4. doświadczenie w opracowywaniu planów wystawienniczych i realizacji wystaw;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad Archiwum i zbiorami bibliotecznymi oraz Działem Zbiorów i Wystaw w Muzeum Tadeusza Kantora;
 2. wypracowanie polityki gromadzenia, przechowywania i opracowywania zbiorów Muzeum;
 3. wypracowanie strategii działania i rozwoju Muzeum;
 4. przygotowywanie i realizacja planu działalności naukowej, inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie utrwalania i udostępniania oraz badań dorobku twórczego Tadeusza Kantora;
 5. współpraca z innymi instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie badań, informacji dotyczących twórczości Tadeusza Kantora;
 6. wdrożenie procedur w zakresie nadzoru, ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz ruchu muzealiów;
 7. nadzór nad procesem prowadzenia kwerend w zbiorach Muzeum,
 8. opracowywanie i realizacja programu powiększania kolekcji;
 9. nadzór nad opracowaniem planów digitalizacji zbiorów i ich realizacja;
 10. nadzór nad przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu zachowania zbiorów;
 11. nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach dzieł sztuki i pracowniach,
 12. nadzór nad ustalaniem planów konserwatorskich zbiorów Muzeum,
 13. nadzór nad ruchem zbiorów Muzeum oraz procesami związanymi z transportami i ubezpieczeniem obiektów własnych i obcych,
 14. nadzór nad działalnością Komisji Nabytków;
 15. współtworzenie polityki i planów działalności wystawienniczej instytucji także w aspekcie międzynarodowym;
 16. nadzór merytoryczny nad opracowywaniem scenariuszy i procesem realizacji wystaw stałych i czasowych w siedzibie Cricoteki i poza nią;
 17. współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych
 18. sprawowanie opieki merytorycznej nad wydawnictwami, w tym opracowywanie tekstów do wydawnictw związanych z wystawami i zbiorami;

Inne zakresy:

 1. współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie polityki wystawienniczej, gromadzenia i opracowania zbiorów Cricoteki;
 2. współpraca z Działem Upowszechniania i Wydarzeń Cricoteki przy tworzeniu oferty edukacyjnej i strategii instytucji;
 3. pozyskiwanie środków na realizację projektów dotyczących działalności Muzeum; opracowywanie planów i sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.

 Co oferujemy:

 1. Wpływ na rozwój instytucji stworzonej przez Tadeusza Kantora;
 2. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 3. Współpracę z ambitnym zespołem;

Wymagane dokumenty formalne:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. mile widziane: dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, referencje.
 4. WYBRANE osoby zostaną poproszone o przygotowanie opracowania dokumentu przedstawiającego wizję funkcjonowania Muzeum na następne 3 lata.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 13 lipca 2018 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku Kierownika Muzeum Tadeusza Kantora”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 10 lipca 2017 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.
0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu