DOKUMENTALISTA BIBLIOTEKARZ

ZA 110-6/19                                                                                                

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko dokumentalista – bibliotekarz w Dziale Archiwum i Zbiory Biblioteczne w Muzeum Tadeusza Kantora (umowa o pracę na ¾ etatu)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów
 • minimalny staż pracy 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

 1. Mile widziane:
 • znajomość drugiego języka obcego,
 • wiedza o XX. i XXI w. teatrze, sztukach wizualnych i dziedzinach pokrewnych,
 • znajomość metodyki archiwalnej,
 • wiedza z zakresu bibliotekarstwa i pracy w bibliotece,
 • biegła obsługa komputera: pakiet Office (ze szczególnym uwzględnieniem Excel),
 • znajomość procesów związanych z digitalizacją: umiejętność skanowania i fotografowania obiektów archiwalnych i muzealnych oraz znajomość programów do obróbki graficznej plików,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • katalogowanie i inwentaryzowanie archiwaliów, w tym m.in. napływających dokumentów audiowizualnych, druków, publikacji książkowych, fotografii etc. w zasobie Archiwum Cricoteki
  i Zbiorów Bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru bibliotecznego,
 • merytoryczne opracowywanie obiektów z zasobu Archiwum Cricoteki i Zbiorów Bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem księgozbioru bibliotecznego,
 • pozyskiwanie nowych nabytków do zasobów Archiwum Cricoteki i Zbiorów Bibliotecznych,
 • dbanie o należyte przechowywanie i zabezpieczanie obiektów w zasobach Archiwum i Zbiorów Bibliotecznych oraz ich zabezpieczanie przed zniszczeniem lub kradzieżą,
 • udostępnianie zbiorów z zasobu Archiwum Cricoteki i Zbiorów Bibliotecznych zwiedzającym
  i korzystającym Archiwum, w tym udzielanie informacji merytorycznych i bibliograficznych oraz obsługa kwerend badawczych,
 • skanowanie, fotografowanie i obrabianie cyfrowe zbiorów,
 • merytoryczne opracowywanie twórczości Tadeusza Kantora w powiązaniu z szerokim kontekstem kulturowym,
 • przygotowywanie i wygłaszanie wykładów, uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • obsługa Czytelni zgodnie z obowiązującym Regulaminem Czytelni Archiwum i Zbiorów Bibliotecznych,
 • dbanie o przestrzeganie prawa autorskiego w zakresie powierzonych obowiązków,
 • skanowanie, fotografowanie i obrabianie cyfrowo zbiorów,
 • przenoszenie zbiorów na nośniki cyfrowe,
 • opracowanie i katalogowanie bieżące wycinków prasowych GLOB,
 • współpraca przy opracowaniu wydawnictw Cricoteki,
 • udział w pracach zespołów zadaniowych.

 

 1. Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 listopada 2019 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisko dokumentalista – bibliotekarz”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu
lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 7 października 2019 zostaną zaproszone wybrane osoby. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że

 

 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
 • Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.

 

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu